Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Systema Natura

Last updated: March, 2020

Welkom op de website van Systema Natura! De Website is een online coachingpraktijk, webwinkel en boekingstool voor persoonlijke sessies of workshops. We bieden tools voor persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Onze website is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en trainingsplannen voor natuurlijk bewegen, barefoot running, koudetraining, yoga, innerlijke kracht (chi), pranayama, meditatie, mobiliteit, flexibiliteit, veerkracht. Deze site en de inhoud ervan is gericht op personen ouder dan achttien (18) jaar oud.

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle informatie, diensten, websites aangeboden door Systema Natura, alle Systema Natura-software en alle toepassingen die door Systema Natura zijn gemaakt.

Gegevens over eigendom en identiteit
Systema Natura, Joan Muyskenweg 38, 1114 AN Amsterdam, Netherlands
Telefoon: 06 45856947
E-mail: hello [at] systemanatura.com
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 34320247
BTW: NL001554737B78

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op https://www.systemanatura.com, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ermee akkoord te gaan dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u deze Site niet te blijven gebruiken of te gebruiken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Retourbeleid
Alle gebruikers komen in aanmerking voor een gegarandeerde terugbetaling tot 30 dagen na de aankoop van een online cursus of een plek in een workshop als ze er niet tevreden mee zijn en geen eerdere terugbetaling hebben ontvangen. Verzoeken moeten worden ingediend via e-mail en omvatten naam, account e-mail en bestelnummer. Geen restitutie na dertig (30) dagen voorafgaand aan een workshop of een live evenement. Als u een geboekte afspraak 24 uur voorafgaand aan een persoonlijke sessie (healing of coaching) annuleert, worden er geen terugbetalingen meer gedaan.

3. Gezondheidsverklaring
Ik begrijp dat Systema Natura via "de site" hier is om mij te dienen door kennis te delen over natuurlijk bewegen, barefoot running, koudetraining, yoga, innerlijke kracht (chi), pranayama, meditatie, mobiliteit, flexibiliteit, veerkracht, gezondheid en alle gerelateerde activiteiten om lichaamsbeweging, geestelijk welzijn en een goede gezondheid te bevorderen. In verband met mijn deelname aan activiteiten, begrijp ik, erken ik en ga ik als volgt akkoord:

   1. De deelname aan Systema Natura is volledig vrijwillig en is uitsluitend mijn beslissing om deel te nemen aan activiteiten op een live-locatie of via de website.
   2. Training betekent fysieke beweging, die inspannend kan zijn, en een deel van de beoefening draagt het risico van verwonding. Ik ben gekwalificeerd en in de juiste fysieke conditie om deel te nemen aan deze activiteiten. Ik erken dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is om te bevestigen dat ik geen medische of gezondheidsproblemen heb die mij verhinderen deel te nemen aan fysieke activiteiten. Ik ga ermee akkoord dat ik (en mijn echtgenoot / partner, erfgenamen en voogden) aanbieder, instructeurs, werknemers en partners schadeloos zullen stellen voor eventuele schade aan mezelf, mijn echtgenoot / partner, erfgenamen, voogden en / of mijn kind / foetus.
   3. Als ik vind dat de activiteiten te zwaar of onveilig zijn, zal ik de deelname aan deze activiteiten onmiddellijk beëindigen.
   4. Ik begrijp dat deelname aan trainingen, cursussen of workshops via Systema Natura risico's met zich meebrengt van ernstig lichamelijk letsel en mogelijk overlijden, wat kan worden veroorzaakt door mijn eigen persoonlijke acties tijdens het deelnemen aan deze activiteiten. Ik heb volledige kennis van de gevaren en neem hierbij de volledige verantwoordelijkheid op mij om deel te nemen aan de activiteiten van Systema Natura.
   5. Als tegenprestatie voor mijn deelname aan de activiteiten van Systema Natura, vrijwaard ik (en mijn echtgenoot / partner, erfgenamen, voogden en wettelijke vertegenwoordigers) Systema Natura, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en elk van hun voorgangers en opvolgingsorganisaties en elk van hun huidige en voormalige opdrachtgevers, instructeurs, partners, functionarissen, directeuren, werknemers, verzekeraars, agenten en vertegenwoordigers en de eigenaars / verhuurders van de gebouwen waarin de Systema Natura-activiteiten plaatsvinden ("vrijlatingen") van alle aansprakelijkheid en claims voor schade die voortvloeit uit, betrekking heeft op en / of vanwege mijn vrijwillige beslissing om deel te nemen aan de activiteiten, inclusief het gebruik van extra uitrusting zoals blokken, riemen of andere uitrusting die door de instructeur wordt voorgesteld. Ik ga er verder mee akkoord dat ik geen aanspraak zal maken op, gerechtelijke procedures zal starten of het eigendom van Systema Natura zal aanspreken voor letsel of schade die het gevolg is van nalatigheid, wangedrag of andere handelingen of nalatigheden, hoe dan ook veroorzaakt, door een werknemer, coach, instructeur, leraar, agent of aannemer van Systema Natura als gevolg van mijn deelname aan hun activiteiten.

  4. Eigendom van inhoud
  Tenzij anders aangegeven, zijn deze site en het ontwerp, de tekst, inhoud, selectie en rangschikking van elementen, organisatie, grafische afbeeldingen en het ontwerp, de compilatie en andere aan deze site gerelateerde onderwerpen (gezamenlijk "inhoud") beschermd onder toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot die van Nederland. Alle Inhoud en intellectuele eigendomsrechten hierin zijn het eigendom van Systema Natura of het materiaal is opgenomen met de toestemming van de eigenaar van de rechten en is beschermd overeenkomstig toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten. Het plaatsen van Inhoud op deze Site betekent niet dat afstand wordt gedaan van enig recht op dergelijke Inhoud. Reproductie, vermenigvuldiging, verspreiding (ook via e-mail of andere elektronische middelen), publicatie (inclusief posting op een andere website) wijzigen, kopiëren of verzenden van inhoud van deze site in welke vorm of op welke manier dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Systema Natura.

  5. Gebruik Licentie
  a) Systema Natura verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot, weergave en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van deze Site. Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden of 'streamen' van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Systema Natura voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  i. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  ii. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  iii. elke software op de website van Systema Natura proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  iv. auteursrechten verwijderen of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  v. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".

  b) Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Systema Natura worden beëindigd. Na beëindiging van uw gebruik van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

  6. Handelsmerken
  Het Systema Natura-logo en alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze site verschijnen, tenzij anders aangegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en / of handelsuitingen van Systema Natura (de "merknaam"). Alle andere handelsmerken, namen, logo's, servicemerken en / of handelsuitingen die worden vermeld, weergegeven, geciteerd of anderszins aangegeven op de Site zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U bent niet bevoegd om de Merken op enigerlei wijze te tonen of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Systema Natura. U bent niet gemachtigd om handelsmerken, namen, logo's, dienstmerken en / of handelsuitingen van andere eigenaren te tonen of te gebruiken zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik of misbruik van de Merken of andere handelsmerken, namen, logo's, dienstmerken en / of handelsuitingen of andere hierin opgenomen materialen, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden.

  7. Privacybeleid
  Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat zich bevindt op https://www.systemanatura.com/privacybeleid/ en hierin door verwijzing is opgenomen. Voordat u deze site gebruikt, dient u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig te lezen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als gevolg van uw gebruik van deze Site, zal worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.

  8. Disclaimer
  a) De materialen op de website van Systema Natura worden geleverd op een 'as is'-basis. Systema Natura geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten .
  b) Verder geeft Systema Natura geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site. We garanderen niet dat deze Site, zijn servers of e-mail die van ons wordt verzonden vrij zullen zijn van schadelijke componenten (inclusief virussen).

  9. Beperkingen
  In geen geval zullen Systema Natura of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Systema Natura, zelfs als Systema Natura of een door Systema Natura geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  10. Juridische naleving
  U dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de Site. Als u ons informatie verstrekt via de Site, stemt u ermee in om eerlijke, correcte, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken. U stemt ermee in om geen poging te ondernemen om via de Site virussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders te uploaden of te verzenden die ontworpen zijn om de normale bedieningsprocedures van een computer of systeem te verstoren, te onderbreken of te verstoren. Elke ongeoorloofde wijziging, knoeien of wijziging van enige informatie of enige inmenging in de beschikbaarheid van of toegang tot deze Site is ten strengste verboden. Als u zich bewust wordt van misbruik van deze site door een persoon, neem dan contact op met de sitebeheerder op admin [at] systemanatura.com met uw zorgen. Systema Natura behoudt zich alle rechten en rechtsmiddelen voor die haar ter beschikking staan.

  11. Nauwkeurigheid van materialen
  De materialen die verschijnen op de Systema Natura-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Systema Natura garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Systema Natura kan de inhoud van haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Systema Natura doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

  12. Links
  Systema Natura heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Systema Natura de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

  13. Wijzigingen
  Systema Natura kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

  14. Toepasselijk recht
  Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken op die locatie.

  15. Geschillenbeslechting
  De partijen zullen eerst, onmiddellijk en te goeder trouw, proberen een geschil informeel tussen hen op te lossen. Als de partijen een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, dient elke partij een dergelijke controverse of geschil voor te leggen aan individuele bemiddeling. Als het geschil niet kan worden opgelost door middel van bemiddeling, zijn de partijen vrij om elk recht of rechtsmiddel na te streven dat hun ter beschikking staat op grond van toepasselijk recht en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

  16. Acceptatie
  Als u een account op de site registreert, betekent dit dat u begrijpt dat dit een bindend contract is, dat u de voorwaarden begrijpt die hier worden uitgelegd en dat u ermee instemt om alle voorwaarden en bepalingen na te leven.

nl_NLNL